[ux_text font_size=”2.5″ text_align=”center”]

หน่วยตรวจสอบภายใน

[/ux_text]

นางชูจิต  ทับพรหม
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

เบอร์โทร : 086-4907857
E-Mail : [email protected]

นางสาวดาริณี  ดำแก้ว
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์โทร : 065-4159262
E-Mail : [email protected]