หน่วยตรวจสอบภายใน

นางชูจิต  ทับพรหม
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

เบอร์โทร : 086-4907857
E-Mail : choojita2506@gmail.com

นางสาวดาริณี  ดำแก้ว
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์โทร : 065-4159262
E-Mail : yarinda2096@gmail.com